TIEBREAKER LÀ GÌ

 - 

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú longmon.vn.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một phương pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Tiebreaker là gì

I concur: waiting time should be a tie-breaker when urgency of medical need & probability of successful treatment are roughly equal.
This view comes in a particularly weak version according khổng lồ which the latter considerations serve only as a tie-breaker.
The second comparison acts only as a tie-breaker, taking effect only when the first comparison fails lớn separate the distributions under evaluation.
The nation which won the most individual bouts took the team bout (with total touches as the tie-breaker if the teams split 8-8).
Each round of the playoffs was a two-game aggregate goal series (the away goals rule was not applied as a tie-breaker).
During the team championships the tie-breaker for all places would be the contestant"s score in his or her last competition.
When the trial ended in a draw with both refusing lớn face the tie-breaker, the public vote was used lớn decide.
Các quan điểm của các ví dụ không biểu thị ý kiến của các biên tập viên longmon.vn longmon.vn hoặc của longmon.vn University Press giỏi của những đơn vị cấp giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn longmon.vn English longmon.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語