Sử Dụng Lightroom

 - 

Phần mềm chỉnh sửa hình ảnh nào dễ dàng học nhất? Lightroom tốt Photoshop? Phần to vẫn trả lời tức thì “Photoshop”