Mua Điểm Fshare

 - 

Ưu điểm của Gói Fchia sẻ VIP Point đối với gói tải bằng chi phí phương diện.

Mua Point bổ ích là đưa thẳng vào cài đặt khoản FshareDùng VIPhường cơ hội như thế nào thì thay đổi Point cơ hội kia, không có hạn áp dụng. Được cài đặt 100GB / ngày (tức nhiều hơn đôi mươi GB so thông thường)
50.000₫ 25.000₫","sku":"FSHARE-25","variation_description":"

Gu00f3i VIP25 = 12.000 point ","variation_id":322,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_chon-goi-fshare-vip":"VIP50","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":50000,"display_regular_price":125000,"image":"title":"FshareVIP50","caption":"","url":"https://longmon.vn/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP50.jpg","alt":"Gu00f3i Fshare VIP50","src":"https://i1.wp.com/anhdvcửa hàng.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP50.jpg?fit=500%2C500&ssl=1","srcset":"https://i1.wp.com/anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP50.jpg?w=500&ssl=1 500w, https://i1.wp.com/longmon.vn/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP50.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i1.wp.com/anhdvcửa hàng.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP50.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i1.wp.com/anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP50.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://i1.wp.com/longmon.vn/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP50.jpg?fit=500%2C500&ssl=1","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://i1.wp.com/longmon.vn/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP50.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i1.wp.com/longmon.vn/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP50.jpg?resize=247%2C296&ssl=1","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":372,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":true,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"125.000₫ 50.000₫","sku":"FSHARE-50","variation_description":"Gu00f3i VIP50 = 24.000 point ","variation_id":323,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_chon-goi-fshare-vip":"VIP100","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":100000,"display_regular_price":275000,"image":"title":"FshareVIP100","caption":"","url":"https://anhdvcửa hàng.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP100.jpg","alt":"Gu00f3i Fcốt truyện VIP100","src":"https://i2.wp.com/anhdvcửa hàng.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP100.jpg?fit=500%2C500&ssl=1","srcset":"https://i2.wp.com/anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP100.jpg?w=500&ssl=1 500w, https://i2.wp.com/longmon.vn/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP100.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i2.wp.com/longmon.vn/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP100.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i2.wp.com/longmon.vn/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP100.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://i2.wp.com/longmon.vn/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP100.jpg?fit=500%2C500&ssl=1","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://i2.wp.com/longmon.vn/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP100.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i2.wp.com/longmon.vn/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP100.jpg?resize=247%2C296&ssl=1","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":373,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":true,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"275.000₫ 100.000₫","sku":"FSHARE-100","variation_description":"Gu00f3i VIP100 = 54.000 point ","variation_id":324,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_chon-goi-fshare-vip":"VIP200","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":200000,"display_regular_price":550000,"image":"title":"FshareVIP200","caption":"","url":"https://anhdvcửa hàng.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP200.jpg","alt":"Gu00f3i Fgiới thiệu VIP200","src":"https://i0.wp.com/anhdvcửa hàng.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP200.jpg?fit=500%2C500&ssl=1","srcset":"https://i0.wp.com/longmon.vn/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP200.jpg?w=500&ssl=1 500w, https://i0.wp.com/anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP200.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i0.wp.com/longmon.vn/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP200.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i0.wp.com/anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP200.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://i0.wp.com/longmon.vn/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP200.jpg?fit=500%2C500&ssl=1","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://i0.wp.com/anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP200.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i0.wp.com/anhdvcửa hàng.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP200.jpg?resize=247%2C296&ssl=1","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":374,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":true,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"550.000₫ 200.000₫","sku":"FSHARE-200","variation_description":"Gu00f3i VIP200 = 114.000 point ","variation_id":325,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_chon-goi-fshare-vip":"VIP300","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":300000,"display_regular_price":875000,"image":"title":"tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop","caption":"","url":"https://anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg","alt":"Tu00e0i khou1ea3n Ftóm tắt VIP Point Anhdv Shop","src":"https://i2.wp.com/longmon.vn/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?fit=500%2C500&ssl=1","srcset":"https://i2.wp.com/anhdvcửa hàng.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?w=500&ssl=1 500w, https://i2.wp.com/longmon.vn/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i2.wp.com/longmon.vn/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i2.wp.com/anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://i2.wp.com/anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?fit=500%2C500&ssl=1","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://i2.wp.com/longmon.vn/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i2.wp.com/anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?resize=247%2C296&ssl=1","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":365,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":true,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"875.000₫ 300.000₫","sku":"FSHARE-300","variation_description":"Gu00f3i VIP300 = 180.000 point ","variation_id":4332,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_chon-goi-fshare-vip":"VIP500","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":500000,"display_regular_price":1500000,"image":"title":"tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop","caption":"","url":"https://longmon.vn/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg","alt":"Tu00e0i khou1ea3n Fmô tả VIPhường. Point Anhdv Shop","src":"https://i2.wp.com/anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?fit=500%2C500&ssl=1","srcset":"https://i2.wp.com/anhdvcửa hàng.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?w=500&ssl=1 500w, https://i2.wp.com/anhdvcửa hàng.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i2.wp.com/anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i2.wp.com/anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://i2.wp.com/anhdvcửa hàng.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?fit=500%2C500&ssl=1","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://i2.wp.com/anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i2.wp.com/longmon.vn/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?resize=247%2C296&ssl=1","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":365,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":true,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1.500.000₫ 500.000₫","sku":"FSHARE-500","variation_description":"Gu00f3i VIP500 = 300.000 point ","variation_id":4331,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">

Chọn Gói Fnói qua VIPChọn một tùy chọnVIP25VIP50VIP100VIP200VIP300VIP500Xóa