Cách làm list nhạc

 - 

Trong ứng dụng Nhạc

*
, bạn có thể sắp xếp nhạc vào các playlist mà bạn có thể chia sẻ với bạn bè của mình.

Bạn đang xem: Cách làm list nhạc


Để tạo một playlist mới, hãy thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

Chạm vào Thư viện, chạm vào Playlist, sau đó chạm vào Playlist mới.

Chạm và giữ một bài hát, album hoặc playlist; chạm vào Thêm vào playlist; sau đó chạm vào Playlist mới.

Trên màn hình đang phát, hãy chạm vào , chạm vào Thêm vào playlist, sau đó chạm vào Playlist mới.

Để xác định playlist dễ dàng hơn sau này, hãy nhập tên và mô tả.

Để cung cấp hình minh họa cho playlist, hãy chạm vào

*
, sau đó chụp ảnh hoặc chọn hình ảnh từ thư viện ảnh của bạn.

Để thêm nhạc vào playlist, hãy chạm vào Thêm nhạc, sau đó chạm vào Nghe ngay, Khám phá, Thư viện hoặc trường tìm kiếm.

Chọn hoặc tìm kiếm nhạc, sau đó chạm vào

*
để thêm bản nhạc vào playlist.

Xem thêm:


Mẹo: Nếu bạn muốn thêm các bài hát vào thư viện của bạn khi bạn thêm chúng vào playlist, hãy đi tới Cài đặt

*
 > Nhạc, sau đó bật Thêm bài hát playlist.


Sửa playlist bạn đã tạo trên iPhone


Chạm vào playlist, chạm vào , chạm vào Sửa, sau đó thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

Thêm bài hát khác: Chạm vào Thêm nhạc, sau đó chọn nhạc.

Bạn cũng có thể chạm và giữ một mục (bài hát, album, playlist hoặc video nhạc), chạm vào Thêm vào playlist, sau đó chọn một playlist.

Xóa bài hát: Chạm vào

*
, sau đó chạm vào Xóa. Việc xóa bài hát khỏi playlist sẽ không xóa mục đó khỏi thư viện của bạn.

Thay đổi thứ tự bài hát: Kéo

*
bên cạnh một bài hát.

Các thay đổi bạn thực hiện đối với thư viện nhạc sẽ được cập nhật trên tất cả các thiết bị của bạn khi Thư viện đồng bộ hóa được bật trong cài đặt Nhạc. Nếu bạn không phải là người đăng ký longmon.vn Music, các thay đổi sẽ xuất hiện trong thư viện nhạc của bạn trong lần tiếp theo bạn đồng bộ hóa với máy tính.


Xóa playlist


Chạm và giữ playlist, sau đó chạm vào Xóa khỏi Thư viện.

Bạn cũng có thể chạm vào playlist, chạm vào , sau đó chạm vào Xóa khỏi thư viện.